0235-310116
spcjepvaslui@yahoo.com
Adresa str. Stefan cel Mare, nr. 70, Municipiul Vaslui

Atribuţii

Atribuţii

Serviciul Public Comunitar Judeţean pentru Evidenţa Persoanelor Vaslui îndeplineşte următoarele atribuţii:

 1. organizează îndrumarea, coordonarea şi controlul metodologic după caz al activităţii serviciilor publice comunitare locale şi a compartimentelor de stare civilă din judeţ, de către personalul cu atribuţii în domeniu;
 2. organizează convocări profesionale periodice, analize privind realizarea activităţii în cele două domenii de activitate şi instruiri cu lucrătorii de evidenţă a persoanelor şi stare civilă pentru o mai bună cunoaştere şi aplicare a legislaţiei în domeniu;
 3. întocmeşte la începutul anului programul de desfăşurare a instructajelor, activităţilor de îndrumare, coordonare şi control metodologic după caz; data şi locul desfăşurării se comunică la D.E.P.A.B.D.
 4. întocmeşte la începutul anului, protocoalele de colaborare cu structurile abilitate, pentru obţinerea unor indicatori mai buni pe linie de evidenţa persoanelor şi stare civilă, în legatură cu punerea în legalitate a cetăţenilor cu acte de stare civilă şi de identitate;
 5. transmite cu celeritate radiogramele şi instrucţiunile primite de la M.A.I.-D.E.P.A.B.D., la S.P.C.L.E.P. şi la C.S.C., în vederea aplicării corecte a legislaţiei în vigoare.
 6. actualizează şi valorifică Registrul Judeţean de Evidenţă a Persoanei precum şi Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, după caz, conform competenţelor stabilite, legislaţiei - L/677/2001, O.U.G.97/2005 republicată, metodologiilor de lucru ş.a. şi ia măsuri de coordonare a acestei activităţi la nivelul S.P.C.L.E.P.;
 7. Preşedintele Consiliului Judeţean prin structura de stare cuvilă, controlează toate înregistrările de stare civilă, modul de gestionare şi de întocmire a certificatelor de stare civilă, a registrelor de stare civilă şi a listelor electorale permanente de alegător s.a. cel puţin o dată pe an;
 8. asigură emiterea certificatelor de stare civilă, conform legislaţiei în vigoare.
 9. monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecţiei datelor referitoare la persoană;
 10. gestionează resursele materiale şi de dotare necesare activităţii proprii;
 11. ţine evidenţa şi arhivează registrele de stare civilă, exemplarul II, depuse de către C.S.C. din judeţ, care au în păstrare ex. I. şi efectuează menţiuni pe acestea, conform comunicărilor primite;
 12. întocmeşte necesarul de registre şi de certificate de stare civilă, precum şi de cerneală specială, pentru anul următor, pe care îl comunică, anual, D.E.P.A.B.D.
 13. asigură tipărirea formularelor auxiliare şi distribuirea acestora, precum şi distribuirea celor de la pct.10 la C.S.C. din judeţ, contra cost;
 14. desemnează un reprezentant care să participe la concursurile pentru încadrarea personalului de stare civilă şi de evidenţa persoanelor după caz şi asigură instruirea acestuia împreună cu factorii responsabili.
 15. asigura prezenţa unui reprezentant la predarea şi primirea gestiunii de stare civilă, la schimbarea din funcţie a personalului cu atribuţii de stare civilă;
 16. primeşte anual listele cu coduri numerice personale precalculate şi le distribuie C.S.C.
 17. eliberează extrase de pe actele de stare civilă, exemplarul II, pentru uzul organelor de stat;
 18. avizează după caz, dosarele de rectificare a actelor de stare civilă întocmite cu erori;
 19. avizează, după caz, dosarele de transcriere, în registrele de stare civilă româneşti, a certificatelor de stare civilă şi extraselor de stare civilă, emise de autorităţile străine;
 20. verifică dosarele de schimbare a numelui pe cale administrativă, primite de la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi le înaintează cu propunerile necesare la Consiliul judeţean Vaslui pentru a emite dispoziţiile de admitere sau respingere a schimbării numelui sau prenumelui, după caz;
 21. ia măsuri pentru rezolvarea neconcordanţelor rezultate în urma testelor de coerenţă între baza de date centrală de paşapoarte şi baza de date centrală a persoanelor, între R.J.E.P. şi R.N.E.P.;
 22. alocă în sistem informatic numărul certificatului de divorţ din Registrul unic al certificatelor de divorţ, la cererea compartimentelor de stare civilă din judet;
 23. trimite la S.P.C.L.E.P. şi la C.S.C din judeţ, documentele de stare civilă şi de evidenţa persoanelor ale cetăţenilor români plecaţi în străinătate, primite de la D.E.P.A.B.D, respectiv de la M.A.E.- misiunile şi ambasadele României din ţările lumii, preia declaraţii de consimţământ în conform cu prevederile legale de la cetăţenii din judeţ, conform solicitărilor instituţiilor menţionate mai sus, pentru rezolvarea unor probleme ale lor în legătură cu statele respective şi le trimite maxima operativitate la D.E.P.A.B.D., soluţionează şi alte categorii de cereri specifice domeniului de activitate, conform competenţelor, inclusiv cererile cetăţenilor cf. O.G. 27/ 2002;
 24. ia măsuri de colaborare şi cooperare cu instituţiile abilitate; S.P.C.E.P., C.S.C., B.J.A.B.D.E.P., I.P.J., I.J.J., D.G.A.S.P.C., D.S.P., I.S.J., Poliţie locală, reprezentanţi ai etniei rromă, conform competenţelor în vederea eficientizării activităţilor specifice, în cadrul efectuării instruirilor şi îndrumărilor necesare;
 25. organizează şi efectuează acţiuni şi controale, împreună cu structurile abilitate conform protocoalelor şi Planurilor de măsuri (Poliţie, Jandarmi, D.G.A.S.P.C. şa) în şcoli, cămine, centre de protecţie socială, zone cu rromi etc. pentru găsirea de soluţii legale în vederea punerii în legalitate a persoanelor în cauză cu acte de identitate.
 26. informează conducerea Consiliului judeţean Vaslui, a consiliilor locale şi a primăriilor despre activitatea desfăşurată de către serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi compartimentele de stare civilă din subordine, propun consiliului local sau primarului măsurile administrative ce se impun, în vederea găsirii unor soluţii eficiente pentru bunul mers al activităţilor respective;
 27. participă la şedinţele organizate de Consiliul judeţean, la convocările şi analizele periodice organizate de către D.E.P.A.B.D.
 28. colaborează cu reprezentanţii mass-media, pentru o mai bună cunoaştere a legislaţiei în domeniu de către cetăţenii de pe raza de competenţă.
 29. monitorizează indicatorii specifici de evidenţă a persoanelor şi de stare civilă, prin întocmirea situaţiilor statistice judeţene, periodice; zilnice, lunare, trimestriale, semestriale sau anuale, după caz, conform instrucţiunilor Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, pe care le gestioneaza în vederea realizării activităţilor specifice şi pe care le înaintează la D.E.P.A.B.D., sau la C.J.Vaslui, după caz;
 30. întocmeşte analizele şi rapoartele aferente situaţiilor statistice menţionate, lucrărilor specifice domeniului de activitate, pe linie de stare civilă, evidenţa persoanelor, furnizări de date cu caracter personal şi după caz de interes public.
 31. efectuează activităţile specifice şi la celelalte compartimente, respectiv financiar-contabilitate, secretariat, juridic şi contencios, arhivă, aprovizionare tehnico-materială, informatică, resurse umane, pentru funcţionarea optimă a instituţiei - S.P.C.J.E.P., conform cerinţelor legale actuale.
 32. primeşte de la S.P.C.L.E.P.-uri documentele necesare şi le transmite la D.E.P.A.B.D., primeşte de la D.E.P.A.B.D. certificatul de atestare a cetăţeniei şi domiciliului şi îl transmite cu maximă operativitate la S.P.C.L.E.P., care-l înmânează cetăţeanului român cu domiciliul în România, la cererea acestuia, certificatul respectiv este valabil pentru căsătorie în străinătate s.a.