0235-310116
spcjepvaslui@yahoo.com
Adresa str. Stefan cel Mare, nr. 70, Municipiul Vaslui

Taxa furnizare date

Taxa furnizare date cu caracter personal din Registrul Na\ional de Eviden\a a Persoanelor

 

Incep@nd cu data de 05.02.2020, taxa pentru furnizare date cu caracter personal este de 10 lei/persoan` conform Hot`r@rii Consiliului Jude\ean nr.4/2020.

 

Taxa pentru furnizare date se poate achita astfel :


- prin banc` , virament cu ordin de plata in contul Serviciului Public Comunitar Jude\ean pentru Eviden\a Persoanelor Vaslui , cont iban :

 

RO22TREZ65621G330800XXXX , cod fiscal 17517436

 

- prin mandat postal in contul precizat mai sus ;

 

- in numerar la casieria institutiei .

 

Furnizarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea dispozi\iilor art. 11 alin. (1) din Ordonan\a de Urgen\` a Guvernului nr. 97/2005 privind eviden\a, domiciliul, re]edin\a ]i actele de identitate ale cet`\enilor rom@ni, republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, potrivit c`rora furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P. se face la cererea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice, [n condi\iile stabilite de lege.

 

Potrivit dispozi\iilor art. 10 alin. (1) din acela]i act normativ, datele cu caracter personal ale persoanelor fizice sunt protejate de legea special` ]i nu pot fi prelucrate dec@t [n condi\iile prev`zute de aceasta.

 

Astfel, art. 6 lit. ,,a” din Regulamentul UE nr. 679/2016 pentru protec\ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ]i libera circula\ie a acestor date, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, reglementeaz` faptul c` orice prelucrare de date cu caracter personal poate fi efectuat` numai dac` persoana vizat` ]i-a dat consim\`m@ntul [n mod expres ]i neechivoc pentru acea prelucrare, iar literele ,,b”, ,,c”, ,,d”, ,,e” ale art. 6 stabilesc [n mod expres ]i limitativ cazurile [n care nu este cerut consim\`m@ntul persoanei vizate.