0235-310116
spcjepvaslui@yahoo.com
Adresa str. Stefan cel Mare, nr. 70, Municipiul Vaslui

INFORMARE

M~SURI DE PREVENIRE A R~SP^NDIRII COVID-19

Începând cu data de 12.03.2020, în contextul prevenirii riscului de răspândire a infecției cu coronavirus, la sediul Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor, situat în mun. Vaslui, str. }tefan cel Mare nr. 70, pentru perioada 12.03-31.03.2020, au fost dispuse următoarele măsuri pentru activitățile desfăşurate:

Ø Activit`\ile de audien\` la sediul Serviciului Public Comunitar Jude\ean de Eviden\` a Persoanelor Vaslui, situat în mun. Vaslui, str. }tefan cel Mare nr. 70, se suspend` p@n` la data de 31.03.2020.

Ø Activitatea de depunere a peti\iilor sau a altor solicit`ri se va realiza prin coresponden\` po]tal` sau on-line pe adresa de e-mail a institu\iei spcjepvaslui@yahoo.com.

Ø Se suspend` depunerea la sediul S.P.C.J.E.P. a solicit`rilor de furniz`ri de date cu caracter personal. Cererile formulate în acest sens, înso\ite de documentele justificative, se vor transmite prin coresponden\` po]tal`.

Ø Solicit`rile privind eliberarea avizului pentru transcrierea certificatelor de stare civil`, rectificarea actelor de stare civil` ]i depunerea dosarelor de schimbare a numelui pe cale administrativ` se primesc prin coresponden\` po]tal` (militar` sau civil`) sau la sediul institu\iei de la ofi\erii de stare civil` de la UAT-urile de pe raza jude\ului Vaslui. Rela\ii suplimentare se dau telefonic sau pe adresa de e-mail spcjepvaslui@yahoo.com.

Ø Informa\ii privind activitatea institu\iei sau stadiul documentelor depuse se pot ob\ine la tel/fax 0235/310116; 0235/310117 sau la adresa de e-mail JLIB_HTML_CLOAKING

Ø Preluarea/predarea documentelor se va realiza direct la secretariatul institu\iei.

În func\ie de evolu\ia situa\iei la nivel na\ional, m`surile pot fi prelungite pentru o perioad` ce va fi stabilit` ulterior.

Taxa furnizare date

Taxa furnizare date cu caracter personal din Registrul Na\ional de Eviden\a a Persoanelor

 

Incep@nd cu data de 05.02.2020, taxa pentru furnizare date cu caracter personal este de 10 lei/persoan` conform Hot`r@rii Consiliului Jude\ean nr.4/2020.

 

Taxa pentru furnizare date se poate achita astfel :


- prin banc` , virament cu ordin de plata in contul Serviciului Public Comunitar Jude\ean pentru Eviden\a Persoanelor Vaslui , cont iban :

 

RO22TREZ65621G330800XXXX , cod fiscal 17517436

 

- prin mandat postal in contul precizat mai sus ;

 

- in numerar la casieria institutiei .

 

Furnizarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea dispozi\iilor art. 11 alin. (1) din Ordonan\a de Urgen\` a Guvernului nr. 97/2005 privind eviden\a, domiciliul, re]edin\a ]i actele de identitate ale cet`\enilor rom@ni, republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, potrivit c`rora furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P. se face la cererea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice, [n condi\iile stabilite de lege.

 

Potrivit dispozi\iilor art. 10 alin. (1) din acela]i act normativ, datele cu caracter personal ale persoanelor fizice sunt protejate de legea special` ]i nu pot fi prelucrate dec@t [n condi\iile prev`zute de aceasta.

 

Astfel, art. 6 lit. ,,a” din Regulamentul UE nr. 679/2016 pentru protec\ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ]i libera circula\ie a acestor date, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, reglementeaz` faptul c` orice prelucrare de date cu caracter personal poate fi efectuat` numai dac` persoana vizat` ]i-a dat consim\`m@ntul [n mod expres ]i neechivoc pentru acea prelucrare, iar literele ,,b”, ,,c”, ,,d”, ,,e” ale art. 6 stabilesc [n mod expres ]i limitativ cazurile [n care nu este cerut consim\`m@ntul persoanei vizate.