0235-310116
spcjepvaslui@yahoo.com
Adresa str. Stefan cel Mare, nr. 70, Municipiul Vaslui

Anunt concurs

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

serviciul public comunitar judetean

De evidenta a persoanelor

COMISIA DE CONCURS/EXAMEN

Nr. 31736 / 26.11.2020

LISTA

privind rezultatul notarii  probei  scrise,   la  concursul organizat în ziua de 26.11.2020 pentru ocuparea functiei publice  vacante, de consilier, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului Financiar Contabilitate

Nr. crt.

Numar inregistrare dosar

punctajUL PROBEI SCRISE

REZULTATUL PROBEI SCRISE ADMIS / RESPINS

1.

31659

89,00

ADMIS

2.

31662

9.00

RESPINS

3.

31670

18.00

RESPINS

4.

31683

24.66

RESPINS

5.

31690

NEPREZENTAT

6.

31691

NEPREZENTAT

Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii carea au obtinut minimum 50 de puncte.

Candidatul  declarat admis va sustine interviul in data de 03.12.2020, ora 13,00 la sediul SPCJEP Vaslui.

Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute pot formula contestatie in termen de 24 de ore de la afisare, conform art.63 din HG. Nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltatrea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor.

Afişată astăzi 26.11.2020,  orele 15,00., la sediul S.P.C.J.E.P. Vaslui.

S E C R E T A R

Paraschiv Lucia

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDETEAN

DE  EVIDENTA A PERSOANELOR VASLUI

COMISIA DE CONCURS

Nr.31695 / 17.11. 2020

LISTA

privind rezultatul  selectiei dosarelor depuse  pentru  concursul  de  recrutare  funcţiei publice de execuţie, perioada nederminata, organizat pentru postul de  consilier, clasa I, grad profesional  debutant din cadrul Compartimentului Financiar Contabilitate al Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Vaslui .

Nr. Crt.

NUMELE şi PRENUMELE

ADMIS / RESPINS

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI

1.

31659

ADMIS

-

2.

31662

ADMIS

-

3.

31670

ADMIS

-

4.

31683

ADMIS

-

5.

31690

ADMIS

-

6.

31691

ADMIS

-

Candidatii declarati ,,admis’’ vor sustine proba scrisă în data de 26.11.2020, ora 10,00, in sala de şedinţe a Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenta a Persoanelor  Vaslui, etaj I.

Verificarea identitatii candidatilor se face numai pe baza cartii de identitate.

Afişată astăzi 17.11.2020, ora 14,00 la sediul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenta a Persoanelor  Vaslui si pe pagina de internet a institutiei.

S E C R E T A R

PARASCHIV LUCIA

 

 

 

Nr. 31617 data 27.10.2020

ANUNŢ

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDEŢEAN DE EVIDENTA  A PERSOANELOR VASLUI, cu sediul in Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr.70, in baza prevederilor art.467 alin. (1), (2) , (7),  art.618 alin. (2), (3), (10), (11) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificata si completata, coroborate cu prevederile HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificata si completata, și cu respectarea prevederilor art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de:

- consilier clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Financiar Contabilitate.

Timpul de munca: Durata normala  de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Perioada raportului de serviciu: Perioada nedeterminata.

Concursul se organizează la sediul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenta a Persoanelor Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 70, după cum urmează:

§ selecţia dosarelor: in termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere.

§ proba scrisă: data de 26 noiembrie 2020, ora 10:00, care constă în redactarea unei lucrări.

§ interviul: se susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, în cadrul căruia se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

A.  CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS

a)  cetăţenia română şi domiciliul în România;

b)  cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;

c)  vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d)  capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical sa exercite funcţia  publica pentru care candidează. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;

f) îndeplineşte condiţiile de studii si vechime in specialitate prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g)  îndeplineşte condiţiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni  de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau discriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publica sau de a exercita profesia ori activitatea in executarea căreia a savarsit fapta, prin hotărâre judecătoreasca definitiva, in condiţiile legii;

j)  nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k)  nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, in condiţiile prevăzute de legislaţia specifica.

B. CONDIŢII  SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS

1. Nivel de studii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă domeniul ştiinţe sociale: ramura ştiinţe economice sau ştiinţe administrative.

2. Vechime în specialitatea studiilor: nu este cazul.

C. Dosarele de înscriere: se depun în intervalul 27 octombrie – 16 noiembrie 2020, inclusiv.
Dosarele de înscriere vor conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3

2. curriculum vitae, modelul comun european;

3. copia actului de identitate;

4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

5. copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
(Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice);

6. cazierul judiciar;
(Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. în acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.)

7. declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare  din formularul de înscriere, sau adeverinţa care sa ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, in condiţiile prevăzute de legislaţia specifica.

Documentele se depun într-un dosar cu șină, conform opisului atașat prezentului anunț, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Dosarele incomplete nu sunt admise pentru înscriere.
Bibliografia:  Anexa nr.1

Relații suplimentare se pot obține de luni-vineri, între orele 08:00-16:00, la sediul Serviciului Public Comunitar Judetean Vaslui, Compartiment Resurse Umane sau la numărul de telefon 0235/310116.

Anexa 1 Bibliografie

Anexa 2 Fisa postului

Anexa 3 Formular inscriere

Anexa 4 Opis documente

 

DIRECTOR EXECUTIV

VIERU   IULIAN