0235-310116
spcjepvaslui@yahoo.com
Adresa str. Stefan cel Mare, nr. 70, Municipiul Vaslui

Anunt concurs

Nr.953. data 14.10.2019

ANUNŢ

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDEŢEAN DE EVIDENTA A PERSOANELOR VASLUI,

cu sediul in Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr.70, in baza prevederilor art.467 alin. 7, alin.8,  art.618 alin.(3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificata si completata, coroborate cu prevederile HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, modificata si completata, organizeaza concurs de recrutare, pentru ocuparea functiei publice de executie vacante, pe perioada nedeterminata.

1 - un post de consilier juridic clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Secretariat, juridic si contencios.

Concursul se va desfăşura la sediul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenta a      Persoanelor Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 70, după cum urmează:

-selectia dosarelor de inscriere, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor;

- proba scrisă se va desfăşura în data de 14 noiembrie 2019, ora 11,00;

- interviul se sustine in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii admisi la etapa precedenta.

A.  CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS

a)  cetăţenia română şi domiciliul în România;

b)  cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;

c)  vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d)  capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical sa exercite funcţia  publica pentru care candidează. Atestarea starii de sanatate se face pe bază de examen medical de specialitate, de catre medicul de familie;

f) îndeplineste condiţiile de studii si vechime in specialitate prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g)  îndeplineste condiţiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infractiuni  de fals ori a unei infractiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau discriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia ori activitatea in executarea careia a savarsit fapta, prin hotarare judecatoreasca definitiva, in conditiile legii;

j)  nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k)  nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica.

B. CONDIŢII  SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS

o studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul  ştiinţe  juridice;

o vechime in specialitatea studiilor necesara exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Dosarele de inscriere se depun in perioada 14 octombrie 2019 – 4 noiembrie 2019, inclusiv, la sediul SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDEŢEAN DE EVIDENTA  A PERSOANELOR VASLUI, din  str. Stefan cel Mare, nr.70, Compartiment resurse umane si vor contine in mod obligatoriu documentele prevazute la art.49 din HG nr.611/2008, dupa cum urmeaza:

a. formularul de înscriere prevazut in anexa nr.3, atasata anuntului;

b. curriculum vitae, model comun european;

c. copia actului de identitate(inclusiv acte doveditoare in cazul schimbarii numelui);

d. copiile diplomelor de studii,  certificatelor si altor documente care  atestă efectuarea unor specializări si perfectionari:

e. copia carnetului de muncă si , dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si vechimea in specialitatea studiilor,;

(Adeverintele care au un alt format decat cel prevazut in anexa 3,  atasata anuntului, trebuie sa cuprinda elementele similare din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: functia / functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum si vechimea in specialitatea studiilor).

f. Copia adeverinţei care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.

(Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul, standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice).

g. cazierul judiciar;

Depunerea documentelor se face intr-un dosar cu sina, iar copiile de pe actele prevazute mai

sus se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

Dosarele incomplete nu sunt admise pentru inscriere.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenta Persoanelor Vaslui sau la numărul de telefon 0235/310116.

Anexe:1,2,3.


Anexa 1

Bibliografia pentru concursul  de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent

1. Constituţia României (republicata), cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea III- Titlul V –Capitolul I,  Capitolul VI, VII, si VIII, Partea VI, VII, VIII si IX , cu modificarile si  completarile ulterioare;

3. Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 (republicata) privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările si completările ulterioare;

4. Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificările si completările ulterioare;

5. Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, reşedinţa si actele de identitate ale cetăţenilor romani, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

6. Hotararea Guvernului nr. 1375/2006 privind Normele metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani;

7. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila (republicata)cu modificările si completările ulterioare;

8. Hotararea Guvernului nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila, cu modificarile si completarile ulterioare;

9. Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea si schimbarea numelui pe cale administrativa a persoanelor fizice, cu modificările si completările ulterioare;

10. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificări si completările ulterioare;

11. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare;

12. Legea nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

13. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil (republicata), cu modificările si completările ulterioare, Cartea I – Despre persoane – Titlul II si III, Cartea II – Despre familie – Titlul II si III.

 

14. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila (republicata) cu modificarile si completarile ulterioare, Cartea I – Titlul I, II, III, IV, V; Cartea II – Titlul I si II


Anexa 2

Atributiile postului;

asigura consultanta, apara drepturile si interesul legitim al institutiei  in raport cu institutiile publice de orice natura, cu persoanele fizice si juridice, in conformiatate cu legile tarii si Constitutia Romaniei,  cu regulamentele, dispozitiile specifice institutiei;

intocmeste, avizeaza si contrasemneaza actele cu caracter juridic si documentele intocmite la nivelul serviciului, care au legatura cu interpretarea juridica si aplicarea actelor normative, procedurilor, radiogramelor;

pune concluzii la toate hotararile instantelor de judecata, ale organele de urmarire precum si ale altor organe administrative cu atributii jurisdictionale, care au legatura cu institutia;

tine evidenta cauzelor,  lucrarilor, actelor si documentelor repartizate de catre conducerea institutiei si urmareste termenele de solutionare a acestora , informand conducerea in acest sens;

pastreaza secretul si confidentialitatea datelor si documentelor detinute, raspunde pentru incalcarea obligatiilor profesionale, potrivit legii si reglementarilor de la nivelul institutiei;

întocmeşte, participa la întocmirea proiectelor de dispoziţii si la proiectele actelor  normative in domeniu si avizează pentru legalitate dispoziţiile cu caracter individual emise de directorul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenta a Persoanelor potrivit competentei precum si orice alte acte care pot angaja răspunderea patrimoniala a serviciului: state  de funcţii, documente financiar contabile, contracte, acte aditionale, lucrări deosebite pe linie de evidenta persoanelor, informatica si stare civila, dupa caz, - spete, petitii, furnizări de date, schimbarea numelui pe cale administrativa, transcrieri, rectificări, adoptii,  s.a.;

asigura, urmareste, raspunde de modul de aplicare  corecta a reglementarilor legislative specifice domeniului de activitate a serviciului, asigura asistenta juridica  la nivelul birourilor si compartimentelor si pe linia coordonarii SPCEP-CSC;

reprezintă si apăra interesele serviciului in procesele de contencios administrativ sau de soluţionare a plângerilor in materie contravenţionala, sens in care întocmeşte, redacteaza  intampinari, note de concluzii precum si cereri pentru exercitarea tuturor cailor de atac, asigurând potrivit legii motivarea lor temeinica ,urmareste termenele legale, informand conducerea in acest sens;

participa la negocierea clauzelor si avizeaza pentru legalitate  contractele ce urmeaza a fi incheiate  de catre SPCJEP   si  alte  acte  care angajează  răspunderea  juridica;

urmăreşte si analizează modul de soluţionare si respectare a termenelor legale de rezolvare a petiţiilor adresate serviciului, privind aspecte ce fac obiectul activităţii serviciului in colaborare cu structurile abilitate, inclusiv conform procedurilor DEPABD;

verifica modul in care se aplica dispoziţiile legale, inclusiv pe linia coordonarii si indrumarii,  cu privire la apărarea secretului  de serviciu, modul de manipulare si de păstrare a documentelor secrete de serviciu, asigura legalitatea privind  protecţia datelor si informaţiilor gestionate si dispune masuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate impreuna cu persoanele desemnate;

asigura găsirea de soluţii legale  pe linia rezolvării lucrărilor  specifice de evidenta persoanei,  stare civila si a lucrarilor privind  prelucrarea datelor cu caracter personal  alături  de şefii structurilor serviciilor de evidenta a persoanelor, de personalul cu atributii in acest domeniu si de personalul cu atributii pe linie de stare civila din judeţ,  conform competentei;

ia masuri de centralizare a raportărilor structurilor locale pentru realizarea analizelor si sintezelor trimestriale, semestriale si anuale, inclusiv  a activităţilor realizate de serviciu in domeniul accesului liber la informaţiile de interes public si  privind modul de soluţionare a petiţiilor sau  reclamaţiilor cetăţenilor;

organizează si asigura întreţinerea, exploatarea si selecţionarea fondului arhivistic neoperativ in conformitate cu dispoziţiile legale, claseaza si pregateste  lucrarile primite pentru predare la arhiva;

verifica modul de folosire si de tinere a evidentelor ştampilelor, sigiliilor la nivelul serviciului  si centralizeaza , dupa caz,  situatiile in acest sens de la SPCLEP, impreuna cu persoanele desemnate;

acorda asistenta juridica comisiilor de disciplina si lucrătorilor serviciului;

se ocupa cu personalul desemnat din cadrul serviciului pentru actualizarea  site-lui cu informaţii de interes public,  conform Legii nr. 544/200,  si avizierul serviciului, asigura intocmirea codului de conduita etica de catre  consilierul de consiliere etica;

efectuează pregătirea profesionala individuala, participa la cursurile organizate, asigura  promovarea in cadrul serviciului a  conştientizarii cerinţelor cetăţeanului si importanta activităţilor desfăşurate in interesul instituţiilor statului;

actualizeaza, dupa caz, RI, ROF impreuna cu Compartimentul resurse umane in conformitate cu prevederile legislative in vigoare;

intocmeste articole pentru mass-media sub coordonarea conducerii serviciului;

studiaza legislatia in domeniu, Monitorul Oficial, instrucţiunile DEPABD, presa locala, zilnic, pentru a informa conducerea, personalul serviciului cu toate modificarile legislative in vederea aplicarii acesteia in activitatea curenta;

respecta standardele de control intern/managerial, procedurile, participa la  actualizarea acestora sau la elaborarea de noi proceduri , după caz, conform Ordinului nr.400/2015;

participa la intocmirea, analizelor si situatiilor periodice la nivelul institutiei, conform instructiunilor DEPABD, bugetului  institutiei,  la intocmirea planului de achizitii si la orice alte activitati necesare functionarii optime a serviciului in stricta conformitate cu prevederile legislative in vigoare;

ia masuri impreuna cu persoanele desemnate pentru prevenirea incalcarii legislatiei referitoare la masurile de securitate si sanatate in munca, prevenirea  accidentelor de munca, imbolnavirea lucratorilor ,inclusiv prevenirea incendiilor;

respecta normele de securitate si sănătate in munca si privind apararea si prevenirea incendiilor, situaţiile  de urgenta, astfel incat sa nu se expună la pericol de accidentare,  îmbolnăvire profesionala, conform instructajului general si periodic;

respecta Regulamentul intern;

participa la şedinţele organizate in cadrul serviciului.

 

Anexa 3.

FORMULARE:

Denumire angajator

Date de identificare ale angajatorului (adresă completă, CUI)

Date de contact ale angajatorului (telefon, fax)

Nr.de înregistrare

Data înregistrării

ADEVERINŢĂ

Prin prezenta se atestă faptul că dl/d-na..............................., posesor al B.I./C.I........................., seria.................., nr.................., CNP................................., a fost/este angajatul ......................, în baza actului administrativ de numire nr..................;/contractului individual de muncă/, cu normă întreagă/cu timp parţial de..........ore/zi, încheiat pe durată determinată/nedeterminată, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor cu nr......../......................... , în funcţia/meseria/ocupaţia de 1........................................

Pentru exercitarea atribuţiilor stabilite în fişa postului aferentă contractului individual de muncă/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel .2..................... , în specialitatea.......................

Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, dl./d-na............................................. a dobândit:

- vechime în muncă: .....................ani........luni.......zile

- vechime în specialitatea studiilor: ....................ani.............luni..........zile.

Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu au intervenit următoarele mutaţii (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu):

Nr.

crt

Mutaţia

intervenită

Data

Meseria/funcţia/ocupaţia cu

indicarea clasei/gradaţiei

profesionale

Nr. şi data actului pe baza

căruia se face

înscrierea şi temeiul legal

În perioada lucrată a avut..........................zile de concediu medical şi ................... concediu fără plată.

În perioada lucrată, d-lui/d-nei................................ nu i s-a aplicat nicio sancţiune disciplinară/ i s-a aplicat sancţiunea disicplinară.................................

Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declaraţii, certificăm că datele cuprinse în prezenta adeverinţă sunt reale, exacte şi complete.

Data Numele şi prenumele reprezentantului legal al angajatorului3,

Semnătura reprezentantului legal al angajatorului,

Ştampila angajatorului

1 - prin raportare la Clasificarea Ocupaţiilor din România şi la actele normative care stabilesc funcţii

2 -  se va indica nivelul de studii (mediu /superior)

3 - persoana care potrivit legii /actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale reprezintă angajatorul în relaţiile cu terţii

FORMULAR DE INSCRIERE

Autoritatea sau institutia publica:

Functia publică solicitată: ........................................................................................................................................

Data organizării concursului ……………………………………………………………………………………………….

Numele si prenumele candidatului ………..............................................................................................................

Datele de contact ale candidatului (se utilizează pentru comunicarea cu privire la concurs) :

Adresă: ....................................................................................................................................................................

E-mail :……………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon: ...................................................................................................................................................................

Fax : ………………………………………………………………………………………………………………..

Studii generale si de specialitate:

Studii medii liceale sau postliceale:

Institutia

Perioada

Diploma obtinuta

Studii superioare de scurta durată :

Institutia

Perioada

Diploma obtinuta

Studii superioare de lungă durată :

Institutia

Perioada

Diploma obtinuta

Studii postuniversitare, masterat si doctorat :

Institutia

Perioada

Diploma obtinuta

Alte tipuri de studii:

Institutia

Perioada

Diploma obtinuta

Limbi straine1)

Limba

Scris

Citit

Vorbit

Cunostinte operare calculator 2):

.................................................................................................................................................................................

Cariera profesionala 3):

Perioada

Institutia/Firma

Functia

Principalele responsabilitati

Detalii despre ultimul loc de munca 4):

1. ...................................................................................................................................................

2. ...................................................................................................................................................

Persoane de contact pentru recomandari 5):

Nume și prenume

Instituția

Funcția

Număr de telefon

Declaraţii pe propria răspundere6)

Subsemnatul(a) ..................................................................., legitimat(ă) cu CI/BI seria ............. numărul ..................., eliberat(ă) de ................................ la data de ....................................,

cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit.  i) din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, declar pe propria răspundere că:

-mi-a fost □

- nu mi-a fost □

Interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii.

Cunoscând prevederile art. 465 alin (1) lit. j) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, declar pe propria răspundere ca în ultimii 3 ani:

am fost  □                destituit/ă dintr-o funcție publică,

- nu am fost  □

Și/sau

- mi-a încetat □             contractul individual de munca

- nu mi-a încetat □

pentru motive disciplinare.

Cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. k) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ,  declar pe propria răspundere că:

- am fost □

- nu am fost □

lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Acord privind datele cu caracter personal7)

□  Sunt de acord cu transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului, în format electronic.

□ Consimt ca instituţia să solicite organelor abilitate extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul angajării şi, în acest sens, am completat şi am depus la dosar cererea pusă la dispoziţie de instituţia organizatoare a concursului, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta.

□  Consimt ca instituţia să solicite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării şi, în acest sens, am completat şi am depus la dosar cererea pusă la dispoziţie de instituţia organizatoare a concursului, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta.

□  Sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice şi de cercetare.

□  Doresc să primesc pe adresa de e-mail indicată materiale de informare şi promovare cu privire la activitatea instituţiei şi la domeniul funcţiei publice.

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul in declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate

Data ..............

Semnătura ...................

__________

1) Se vor trece calificativele "cunoştinţe de bază", "bine" sau "foarte bine"; calificativele menţionate corespund, în grila de autoevaluare a Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine, nivelurilor "utilizator elementar",

"utilizator independent" şi, respectiv, "utilizator experimentat".

2) Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT pentru care există competenţe de utilizare, precum şi, dacă este cazul, cu informaţii despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante care atestă deţinerea respectivelor competenţe.

3) Se vor menţiona în ordine invers cronologică informaţiile despre activitatea profesională anterioară.

4) Se vor menţiona calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 2 ani, dacă este cazul.

5) Vor fi menţionate numele şi prenumele, locul de muncă, funcţia şi numărul de telefon.

6) Se va bifa cu "X" varianta pentru care candidatul îşi asumă răspunderea declarării.

7) Se va bifa cu "X", în cazul în care candidatul este de acord; în comunicarea electronică va fi folosită adresa de e-mail indicată de candidat în prezentul formular, iar modelul cererii de consimţământ pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar cu scopul angajării sau, după caz, extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării se pune la dispoziţie candidatului de către instituţia organizatoare a concursului.