0235-310116
spcjepvaslui@yahoo.com
Adresa str. Stefan cel Mare, nr. 70, Municipiul Vaslui

Atribuţii

Atribu\iile departamentelor ( L 544/2001)

BIROUL  DE  EVIDENŢA   PERSOANELOR

a) coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale privind eliberarea actelor de identitate, a cărților de alegător precum şi a altor documente în sistem de ghişeu unic, dup` caz, [n conformitate cu prevederile legale [n vigoare;

b) coordonează organizarea, funcţionarea, conservarea şi exploatarea evidențelor manuale, deţinute de serviciile publice comunitare locale, în conformitate cu prevederile legale, ordinele şi instrucţiunile care reglementează acest domeniu;

c) monitorizează activitatea de eliberare a actelor de identitate desfăşurat` de serviciile publice comunitare locale, inclusiv în scopul identificării cauzelor sau condiţiile care pot favoriza ori determina eliberarea actelor de identitate, ca urmare a declinării unei identități false, pentru prevenirea acestor situaţii;

d) actualizeaz` RNEP cu informa\iile necesare conform prevederilor legale [n vigoare;

e) primeşte şi soluţionează cererile pentru eliberarea actelor de identitate formulate de cetăţenii aflaţi în situaţii deosebite, dup` caz;

f) colaborează cu Biroul Judeţean de Administrarea Bazelor de Date pentru verificarea corectitudinii datelor preluate în Registrul Naţional de Eviden\` a persoanelor de către serviciile publice comunitare locale;

g) colaborează, inclusiv cu ocazia ac\iunilor, cu autorități ale administraţiei publice locale, cu atribuţii pe linia întocmirii şi eliberării documentelor de identitate, mişc`rii populaţiei şi evidenței acesteia;

h) comunică date referitoare la persoane fizice solicitate de instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice, justiţiei, administraţiilor financiare, precum şi la cererea persoanelor juridice ]i fizice, în temeiul legii;

i) efectuează verificări operative ]i ia m`surile specifice la solicitarea personalului M.A.I., cu privire la persoanele care nu au acte de identitate asupra lor şi au fost reţinute sau arestate, suspecte sau prinse în flagrant, victime ale unor accidente sau infracţiuni, readmise etc.;

j) asigură soluţionarea, în termenul legal, a petiţiilor cetăţenilor, inclusiv a celor referitoare la activitatea şi comportarea personalului serviciului public;

k) ține legătura cu şefii serviciilor publice locale de evidență a persoanelor, pentru cunoaşterea nemijlocită a stadiului şi modului de realizare a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin;

l) pe baza concluziilor rezultate din activitatea structurilor locale, formulează propuneri pentru îmbunătățirea muncii, completarea şi modificarea metodologiilor de lucru, extinderea ori restrângerea unor sfere de activitate;

m) asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu toate serviciile de eviden\` a persoanelor din \ar`, în scopul realizării operative şi de calitate a atribuţiilor de serviciu;

n) oferă informaţii de specialitate, în cadrul programului de relaţii cu publicul;

o) ia m`suri de solu\ionare a tuturor radiogramelor, instruc\iunilor, notelor telefonice primite de la DEPABD conform prevederilor legale;

p) centralizează şi întocmeşte situaţiile statistice, precum şi analizele ce conţin activităţile desfăşurate lunar, trimestrial, semestrial şi anual de către serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor ]i le trimite la DEPABD;

q) asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi dispune măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate;

r) desemnează un reprezentant pentru a participa la concursurile pentru încadrarea posturilor vacante din specialitatea evidența persoanelor la solicitarea institu\iilor;

s) asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului, din  documentele rezultate din activitatea de profil;

t) efectuează controale periodice a activităţii desfăşurate de către serviciile publice comunitare locale de eviden\` a persoanelor, conform instruc\iunilor Direc\iei pentru Eviden\a Persoanelor ]i Administrarea Bazelor de Date ]i urm`re]te modul de remediere a deficien\elor constatate;

u) asigură serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor cu imprimantele necesare desfăşurării activităţii de eviden\` a persoanelor de la  Direcţia pentru Evidența  Persoanelor ]i Administrarea Bazelor de Date, având la baz` necesarul anual;

v) particip` la organizarea convoc`rilor ]i instruirilor profesionale conform prevederilor legale;

w) asigură consiliere de specialitate în vederea soluţion`rii unor speţe din domeniul de evidență a persoanelor, sesizate de serviciile publice comunitare locale din judeţ;

x) întocmeşte notele de constatare în urma controalelor de fond şi tematice efectuate (în baza prevederilor art. 7 lit. b) din O.G. nr. 84/2001 cu modificările şi completările ulterioare), la serviciile publice comunitare locale de evidenţa persoanei de pe raza judeţului Vaslui.

COMPARTIMENT  DE  STARE  CIVIL~ }I  OPERARE  MEN|IUNI

a) îndrum` ]i controleaz` întreaga activitate de stare civil` din cadrul jude\ului Vaslui conform prevederilor Legii nr. 119/1996 privind actele de stare civil` republicat` ]i modificat` ]i ale Hot`rârii Guvernului nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitar` a dispozi\iilor în materie de stare civil`;

b) urm`re]te modul de rezolvare a deficien\elor consemnate în procesul-verbal având ca finalitate îndreptarea erorilor din cuprinsul actelor de stare civil`;

c) efectueaz` controale tematice, precum ]i verific`ri periodice privind gestionarea certificatelor de stare civil` la oficiile de stare civil` de pe raza jude\ului;

d) organizeaz` instruirile de preg`tire profesional` a personalului cu atribu\ii de stare civil` din cadrul serviciilor publice comunitare locale de eviden\` a persoanelor, precum ]i a ofi\erilor de stare civil` din cadrul prim`riilor de pe raza jude\ului;

e) întocme]te, la începutul fiec`rui an, programul de desf`]urare a instructajelor, data ]i locul desf`]ur`rii acestora se comunic` Direc\iei pemtru Eviden\a Persoanelor ]i Administrarea Bazelor de Date;

f) analizeaz` lunar, trimestrial, semestrial ]i anual activit`\ile desf`]urate de personalul cu atribu\ii de stare civil` din cadrul serviciilor publice comunitare locale de eviden\` a persoanelor, precum ]i de ofi\erii de stare civil` din cadrul prim`riilor;

g) particip` la întocmirea materialelor de analiz` a serviciului, a testelor ]i aplica\iilor practice;

h) \ine eviden\a ]i arhiveaz` registrele de stare civil` - exemplarul II, depuse de c`tre serviciile publice comunitare locale de eviden\` a persoanelor sau, dup` caz, de prim`riile competente, care au în p`strare exemplarul I;

i) [ntocme]te necesarul de registre ]i de certificate de stare civil`, precum ]i de cerneal` special`, pentru anul urm`tor, pe care îl comunic`, anual, Direc\iei pentru Eviden\a Persoanelor ]i Administrarea Bazelor de Date, asigur` tip`rirea formularelor auxiliare ]i distribuirea acestora, precum ]i distribuirea  registrelor, certificatelor serviciilor publice comunitare locale de eviden\` a persoanelor ]i prim`riilor din jude\, contra cost;

j) desemneaz` un reprezentant care s` participe la concursurile pentru încadrarea personalului de specialitate în domeniul st`rii civile din cadrul serviciilor publice comunitare locale de eviden\` a persoanelor ]i al prim`riilor ]i asigur` instruirea persoanelor c`rora urmeaz` a li se delega exercitarea atribu\iilor de stare civil`;

k) asigur` spa\iile ]i amenaj`rile corespunz`toare pentru conservarea ]i p`strarea în condi\ii optime ]i de securitate a documentelor ]i imprimatelor de stare civil` pe care le are în p`strare;

l) asigur` prezen\a unui reprezentant la predarea-preluarea gestiunii de stare civil`, la schimbarea din func\ie a personalului cu atribu\ii de stare civil` sau când, din diferite motive, acesta trebuie înlocuit pe o perioad` mai mare de 30 de zile;

m) prime]te anual de la Direc\ia pentru Eviden\a Persoanelor ]i Administrarea Bazelor de Date ]i distribuie serviciilor publice comunitare locale de eviden\` a persoanelor ]i prim`riilor listele cu coduri numerice personale precalculate; în cazul epuiz`rii acestora, pentru anul în curs, solicit` alocarea unor secven\e suplimentare, de la structura jude\ean` a Direc\iei pentru Eviden\a  Persoanelor ]i Administrarea Bazelor de Date;

n) realizeaz` cel pu\in o dat` pe an activit`\i de control asupra tuturor înregistr`rilor de stare civil` din cadrul prim`riilor sau serviciilor publice comunitare locale de eviden\` a persoanelor, pe baza graficului exercitând în acest sens urm`toarele atribu\ii:

1) verific` respectarea transmiterii în termen a comunic`rilor nominale privind dobândirea, redobândirea sau renun\area la cet`\enia român`, în baza comunic`rilor primite de la Direc\ia pentru Eviden\a  Persoanelor ]i Administrarea Bazelor de Date;

2) sesizeaz` Inspectoratul Jude\ean de Poli\ie, respectiv Direc\ia General` de Poli\ie a Municipiului Bucure]ti, precum ]i Direc\ia pentru Eviden\a  Persoanelor ]i Administrarea Bazelor de Date cu privire la documentele de stare civil` cu regim special pierdute ori furate ]i efectueaz` verificarea administrativ`, de fond, a gestiunii certificatelor de stare civil`, în cazul dispari\iei în alb a unor astfel de documente de la prim`rii;

3) particip` la verific`rile ce se efectueaz` în vederea stabilirii împrejur`rilor în care a avut loc sustragerea acestora;

4) propune consiliului local sau primarului m`surile administrative ce se impun;

o) asigur` respectarea normelor privind protec\ia datelor ]i informa\iilor gestionate ]i dispune m`suri de prevenire a scurgerii de informa\ii clasificate ]i a datelor cu caracter personal;

p) transmite lunar situa\iile indicatorilor specifici la Direc\ia pentru Eviden\a Persoanelor de Administrarea Bazelor de Date;

q) transmite semestrial la Direc\ia pentru Eviden\a Persoanelor ]i Administrarea Bazelor de Date situa\ia c`s`toriilor mixte, sinteza activit`\ii pe linie de stare civil`;

r) efectueaz` men\iunile în actele de stare civil` - exemplarul II, conform comunic`rilor privind înregistrarea actelor ]i faptelor de stare civil`, iar în lipsa comunic`rilor privind modific`rile intervenite ulterior în statutul civil men\iunile se opereaz` în baza informa\iilor coroborate din arhivele proprii;

s) verific` dosarele de schimbare a numelui pe cale administrativ` ]i formuleaz` propunerile de admitere sau respingere a cererii, pentru a fi înaintate pre]edintelui Consiliului Jude\ean;

t) elibereaz`, în mod gratuit, extrase pentru uz oficial de pe actele de na]tere, de c`s`torie ]i de deces ce le are în p`strare, la cererea autorit`\ilor publice în condi\iile prev`zute de lege, cu respectarea prevederilor legale;

u) avizeaz` dosarele întocmite de c`tre serviciul public comunitar local de eviden\` a persoanelor, prin structura de stare civil` sau, în localit`\ile în care acestea nu sunt constituite, de ofi\erul de stare civil` din cadrul prim`riei, în cazul cererilor de transcriere, rectificare, reconstituire ]i întocmire ulterioar` a actelor de stare civil`;

v) asigur` colaborarea ]i schimbul permanent de informa\ii cu structurile similare din \ar`, precum ]i cu organele de poli\ie si cu alte institu\ii abilitate, pentru clarificarea situa\iei persoanelor/cadavrelor cu identitate necunoscut`;

w) solicit` ]i atribuie codurile numerice personale pentru toate persoanele n`scute anterior anului 1980, prin Biroul Jude\ean de Administrare a Bazelor de Date privind Eviden\a Persoanelor, respectiv Serviciul de Administrare a Bazelor de Date privind Eviden\a Persoanelor al Municipiului Bucure]ti, în cazul persoanelor ale c`ror certificate de stare civil` sunt transcrise;

x) elimin` certificatele de stare civil` retrase ]i pe cele anulate la completare de serviciile publice comunitare locale de eviden\` a persoanelor ]i, respectiv, de ofi\erii de stare civil` de la prim`riile de pe raza de competen\`, precum ]i  cotoarele  certificatelor de stare civil`, la un an de la data eliber`rii ultimului certificat;

y) asigur` constituirea fondului arhivistic neoperativ al compartimentului, din documentele rezultate din activitatea de profil;

z) alocă din Registrul Unic al Certificatelor de Divorţ, număr pentru înscrierea acestuia pe certificatele de divorţ, potrivit art. 174, alin. (2) din Metodologia privind aplicarea unitară a dispoziţiilor legale în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011;

z1) îndepline]te ]i alte atribu\ii prev`zute de lege, încredin\ate de directorul Serviciului Public Comunitar Jude\ean.

COMPARTIMENT  INFORMATIC~

a) verific` calitatea prelucr`rii informatice a datelor, efectuate de serviciile publice comunitate locale de eviden\` a persoanelor precum ]i privind respectarea termenelor în care sunt preluate comunic`rile de stare civil` ].a.;

b) actualizeaz` Registrul Na\ional de Eviden\` a Persoanelor cu datele corecte conform comunic`rilor, adreselor ]i declara\iilor primite de la Serviciile Publice de Eviden\` si Eliberarea Pa]apoartelor Simple, serviciile publice comunitare locale, structurile de administrare a bazelor de date ].a.;

c) efectueaz` verific`ri [n R.N.E.P. ]i [n alte eviden\e pentru solu\ionarea lucr`rilor specifice;

d) furnizeaz`, în condi\iile legii, datele de identificare ale persoanelor fizice c`tre autorit`\ile ]i institu\iile publice centrale, jude\ene ]i locale, agen\i economici ]i c`tre cet`\eni, în cazul în care sunt necesare prelucr`ri de date în sistem informatic;

e) desf`]oar` activitatea de studii ]i documentare tehnic` (informatic`), în scopul cunoa]terii domeniului informatic a posibilit`\ilor de implementare a acestora în cadrul sistemului informatic propriu;

f) colaboreaz` cu speciali]tii structurilor informatice interconectate la bazele de date comune ale M.A.I., în vederea asigur`rii utiliz`rii datelor în conformitate cu prevederile legale;

g) asigur` tehnoredactarea, [n format electronic, a situa\iilor statistice, analizelor periodice întocmite de structurile serviciului;

h) asigur` protec\ia datelor ]i informa\iilor gestionate ]i dispune m`suri de prevenire a scurgerii de informa\ii clasificate ]i secrete de serviciu;

i) execut` activit`\i pentru între\inerea preventiv` a echipamentelor din dotare;

j) coordoneaz` activitatea [n domeniu la serviciile publice locale de eviden\` a persoanelor ]i a compartimentelor de stare civil` din jude\;

k) colaboreaz` ]i cu alte institu\ii din \ar` pe linia clarific`rii problemelor existente ]i solu\ioneaz` lucr`rile specifice repartizate;

l) execut` alte sarcini trasate de conducerea Serviciului Public Comunitar Jude\ean.

COMPARTIMENTUL  SECRETARIAT,  JURIDIC  }I CONTENCIOS

a) întocme]te sau particip` la întocmirea proiectelor de dispozi\ii, acte juridice civile ce au leg`tura cu activitate serviciului;

b) urm`re]te eficien\a aplic`rii reglement`rilor interne în activitatea de profil ]i face propuneri pentru perfec\ionarea lor, precum ]i pentru adoptarea continu` a legisla\iei care reglementeaz` rela\iile sociale specifice domeniului de activitate;

c) avizeaz` pentru legalitate dispozi\iile cu caracter individual emise de directorul Serviciului Public Comunitar Jude\ean, potrivit competen\ei, precum ]i orice alte acte care pot angaja r`spunderea patrimonial` a serviciului;

d) reprezint` ]i ap`r` interesele serviciului în procesele de contencios administrativ sau de solu\ionare a plângerilor în materie contraven\ional`, sens în care, prezint`, directorului serviciului, înt@mpin`ri, note de concluzii, precum ]i cereri pentru exercitarea c`ilor de atac, asigurând, potrivit legii, motivarea lor temeinic`;

e) particip` la negocierea sau avizarea, potrivit legii, a contractelor, precum ]i a altor acte încheiate de Serviciul Public Comunitar Jude\ean, care angajeaz` r`spunderea juridic` a acestuia;

f) urm`re]te ]i analizeaz` modul de solu\ionare ]i respectarea termenelor legale de rezolvare în domeniul peti\iilor adresate serviciului, privind aspecte ce fac obiectul activit`\ii acestuia;

g) verific` modul în care se aplic` dispozi\iile legale cu privire la ap`rarea secretului de serviciu, modul de manipulare ]i de p`strare a documentelor secrete;

h) asigur` protec\ia datelor ]i informa\iilor gestionate ]i propune m`suri de prevenire a scurgerilor de informa\ii clasificate;

i) \ine eviden\a ]tampilelor ]i sigiliilor din dotare ]i verific` modul de folosire a acestora;

j) organizeaz` ]i asigur` primirea, înregistrarea, repartizarea lucr`rilor potrivit profilelor de munc`, destinate serviciului, precum ]i expedierea ]i transportul coresponden\ei, conform reglement`rilor în vigoare;

k) centralizeaz` raport`rile structurilor locale pentru realizarea analizelor ]i sintezelor trimestriale ]i anuale, privind activit`\ile realizate de serviciu în domeniul accesului liber la informa\iile de interes public, precum ]i referitor la activit`\ile efectuate pe linia prelucr`rii datelor cu caracter personal;

l) înregistreaz` ]i \ine eviden\a agendelor ]i a materialelor cu regim special, precum ]i a altor documente privind organizarea serviciului;

m) organizeaz` ]i asigur` între\inerea, exploatarea ]i selec\ionarea fondului arhivistic neoperativ, în conformitate cu dispozi\iile legale în materie;

n) preg`te]te ]i pred` dispozitivul de arhiv`, pe baz` de inventar, dosarele create, anual;

o) acorda asisten\` juridic` comisiilor de disciplin`;

p) îndepline]te ]i alte atribu\ii prev`zute de lege ]i încredin\ate de directorul Serviciului Public Comunitar Jude\ean.

COMPARTIMENTUL RESURSE  UMANE  }I  PREGATIRE PROFESIONALA

a) coordoneaz` ]i asigur` activit`\ile privind recrutarea, selec\ia, formarea, încadrarea, preg`tirea continu`, evaluarea, promovarea în carier`, motivarea, recompensarea, sanc\ionarea, precum ]i eviden\a ]i prelucrarea automat` a datelor referitoare la personalul contractual ]i func\ionarii publici din structura Serviciului Public Comunitar de Eviden\` a Persoanelor;

b) execut` m`suri specifice de verificare ]i cunoa]tere a personalului contractual ]i a func\ionarilor publici ]i a personalului deta]at;

c) execut` activit`\i de verificare a sesiz`rilor ]i reclama\iilor privind conduita la locul de munc` ]i în societate a personalului Serviciului Public Comunitar Jude\ean;

d) organizeaz` ]i desf`]oar` concursuri  pentru ocuparea func\iilor vacante de personal contractual ]i func\ionari publici din cadrul Serviciului Public Comunitar Jude\ean;

e) întocme]te ]i gestioneaz` documentele de personal (dosarele de personal, fi]ele de eviden\` etc.) ]i emite documentele de legitimare, pentru personalul contractual ]i func\ionarii publici din cadrul Serviciului Public Comunitar Jude\ean.

f) întocme]te ]i trimite organelor competente documenta\ia necesar` în vederea pension`rii personalului, în condi\iile legii;

g) elibereaz`, la cererea persoanelor ]i a institu\iilor, adeverin\e ]i alte documente prin care s` ateste anumite situa\ii ce rezulte din eviden\ele pe care le de\ine;

h) asigur`, potrivit reglement`rilor în vigoare, acordarea concediilor de odihn`, de studiu, f`r` plat`, a învoirilor;

i) prime]te, p`streaz`, trimite la Agen\ia Na\ional` de Integritate, afi]eaz` declara\iile de avere ]i de interese;

j) asigur` respectarea legalit`\ii cu privire la acordarea drepturilor salariale personalului potrivit legii;

k) particip` la controale ]i verific`ri privind acordarea drepturilor personalului ]i alte probleme de personal efectuate de inspec\ia muncii;

l) \ine eviden\a personalului deta]at ]i informeaz` conducerea Direc\iei pentru Eviden\a  Persoanelor ]i Administrarea Bazelor de Date cu privire la modific`rile intervenite în situa\ia acestora, lunar sau ori de câte ori este nevoie;

m) înainteaz` conducerii Direc\iei pentru Eviden\a Persoanelor ]i Administrarea Bazelor de Date propuneri, privind sanc\ionarea disciplinar` a personalului deta]at;

n) asigur`, împreun` cu celelalte structuri ale serviciului, organizarea ]i coordonarea aplic`rii politicilor ]i strategiilor de specializare ]i perfec\ionare a preg`tirii personalului, evalueaz` necesarul de preg`tire profesional` ]i propune m`suri de optimizare a proceselor ]i activit`\ilor specifice în scopul îndeplinirii standardelor de performan\` cerute;

o) asigur` aplicarea reglement`rilor legale, în vigoare, cu privire la activitatea de preg`tire continu` ]i reconversia profesional`, identific` nevoile de preg`tire, pe categorii de personal, în concordan\` cu strategia de utilizare a resurselor umane ]i stabile]te, priorit`\ile în domeniu, întocme]te planul anual de perfec\ionare profesional` a func\ionarilor publici;

p) [ntreprinde activit`\i specifice pentru participarea personalului la diferite programe de formare profesional` a personalului Serviciului Public Comunitar Jude\ean;

q) asigur` aplicarea reglement`rilor în vigoare ]i a dispozi\iilor Direc\iei pentru  Eviden\a  Persoanelor ]i Administrarea Bazelor de Date cu privire la activitatea de perfec\ionare  profesional` a personalului deta]at;

r) asigur` constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului, din documentele rezultate din activitatea de profil;

s) îndepline]te ]i alte atribu\ii prev`zute de lege ]i încredin\ate de directorul Serviciului Public Comunitar Jude\ean.

COMPARTIMENTUL  FINANCIAR -  CONTABILITATE

a) asigur` organizarea ]i desf`]urarea activit`\ii financiar-contabile, în conformitate cu dispozi\iile legale ]i r`spunde de aceast` activitate conform competen\elor legale;

b) urm`re]te, periodic, realizarea în bune condi\ii a indicatorilor financiari aproba\i prin bugetul de venituri ]i cheltuieli al Serviciului Public Comunitar Jude\ean, precum ]i respectarea disciplinei de plan ]i a celei financiare;

c) asigur` întocmirea documentelor de planificare financiar` potrivit metodologiei în vigoare, în colaborare cu ]efii birourilor ]i compartimentelor din cadrul serviciului, urm`rind utilizarea eficient` a mijloacelor financiare puse la dispozi\ie;

d) asigur` plata integral` ]i la timp a drepturilor b`ne]ti ale personalului ]i propune m`suri, potrivit legii, pentru solu\ionarea cererilor, reclama\iilor ]i sesiz`rilor referitoare la calcularea ]i plata acestora;

e) urm`re]te depunerea, la termen ]i în cuantumurile stabilite, a sumelor ce constituie venituri bugetare ori obliga\ii c`tre persoanele fizice ]i juridice;

f) raporteaz`, lunar, situa\ia privind execu\ia bugetului de venituri ]i cheltuieli ]i situa\ia efectivelor ]i a realiz`rilor fondului de salarii, pe elemente componente, la termenele ordonate;

g) face propuneri de modificare de aloca\ii bugetare, pe care le înainteaz` Consiliului Jude\ean;

h) organizeaz` contabilitatea cheltuielilor finan\ate din mijloace bugetare ]i fonduri cu destina\ie special`, prin care se asigur` pl`\ile de cas`, cât ]i a cheltuielilor efective pe structura clasifica\iei bugetare;

i) organizeaz` eviden\a prevederilor bugetare aprobate, a deschiderilor de credite ]i a pl`\ilor, potrivit normelor tehnice în vigoare;

j) r`spunde de folosirea eficient` a sumelor primite de la buget ]i a priorit`\ilor de finan\are, de \inere la zi a eviden\elor contabile ]i a indicatorilor programului de cheltuieli aprobat, precum ]i de prezentare la termen a d`rilor de seam` contabile asupra execu\iei bugetare ]i a altor purt`tori de informa\ii;

k) analizeaz` ]i avizeaz` documenta\ia aferent` cu ocazia organiz`rii licita\iilor, perfect`rii unor contracte sau lans`rii unor comenzi, prin care se angajeaz` patrimoniul Serviciului Public Comunitar Jude\ean, cu respectarea dispozi\iilor legale [n vigoare;

l) întocme]te documenta\ia specific` privind angajarea, lichidarea, ordonan\area ]i plata cheltuielilor, precum ]i organizarea, eviden\a ]i raportarea angajamentelor bugetare ]i legale ale Serviciului Public Comunitar de Eviden\` a Persoanelor, îndrum` ]i controleaz` modul de punere în aplicare a acestora;

m) dispune efectuarea inventarierii la termenele stabilite ]i în conformitate cu dispozi\iile legale;

n) îndepline]te sarcinile ce îi revin pentru p`strarea integrit`\ii patrimoniului ]i recuperarea operativ` a prejudiciilor cauzate institu\iei ]i a altor debite;

o) asigur` întocmirea, circula\ia ]i p`strarea documentelor justificative ]i contabile, precum ]i gestionarea, folosirea ]i eviden\a formularelor cu regim special în conformitate cu dispozi\iile legale;

p) aduce la cuno]tin\` personalului, în p`r\ile ce-l privesc, dispozi\iile actelor normative din domeniul activit`\ii financiar-contabile;

q) asigur` îndeplinirea sarcinilor de competen\a sa cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv ]i a celui ierarhic operativ-curent;

r) efectueaz` opera\iile de încas`ri ]i pl`\i în conformitate cu dispozi\iile legale;

s) îndepline]te orice alte sarcini prev`zute de lege ]i alte acte normative referitoare la activitatea financiar-contabil`;

t) asigur` constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului, din documentele rezultate din activitatea de profil.

COMPARTIMENTUL ASIGURARE TEHNICO-MATERIAL~

a) [ntocme]te programul anual se achizi\ii publice ]i urm`re]te realizarea acestuia, pentru buna func\ionare a Serviciului Public Comunitar Jude\ean;

b) gestioneaz` resursele materiale ]i de dotare necesare activit`\ii proprii, sens în care:

1) întocme]te, [n colaborare cu Biroul de Eviden\a Persoanelor ]i Compartimentul de Stare Civil` ]i Operare Men\iuni, anual, pentru toate serviciile locale, necesarul de registre ]i de certificate de stare civil`, precum ]i de cerneal` neagr` special`, hârtia ]i folia necesar` producerii c`r\ilor de identitate, pentru anul urm`tor, pe care îl comunic` Direc\iei pentru Eviden\a Persoanelor ]i Administrarea Bazelor de Date, din cadrul M.A.I.;

2) [n baza solicit`rilor ]i a planific`rii, ridic` de la Direc\ia pentru Eviden\a  Persoanelor ]i Administrarea Bazelor de Date registrele, certificatele de stare       civil`, cerneal` special`, precum ]i materialele necesare producerii c`r\ilor de identitate, pe care le distribuie apoi la Biroul de Eviden\a Persoanelor ]i Compartimentul de Stare Civil` ]i apoi la serviciile de stare civil` din jude\, asigur` întocmirea formalit`\ilor corespunz`toare pentru ridicarea, distrugerea ]i desc`rcarea gestiunii acestora;

c) organizeaz` ]i asigur` desf`]urarea [n bune condi\ii a activit`\ii de primire,       depozitare, conservare, între\inere, eliberare ]i folosire a tehnicii bunurilor din dotare ]i ia m`suri pentru gospod`rirea judicioas` a bunurilor materiale din înzestrare, cre]terea  eficien\ei utiliz`rii acestora ]i înl`turarea oric`ror forme de risip`;

d) asigur` eviden\a de cadastru ]i ia m`suri pentru completarea tuturor datelor referitoare la imobilele folosite;

e) asigur` p`strarea ]i conservarea patrimoniului imobiliar al serviciului, prin men\inerea durabilit`\ii, func\ionalit`\ii ]i siguran\ei în exploatare a construc\iilor;

f) asigur` men\inerea cur`\eniei ]i ordinii în cl`diri ]i celelalte suprafe\e aflate în administrarea serviciului;

g) întocme]te necesarul de echipament (inclusiv de protec\ie) pentru personalul serviciului ]i r`spunde de distribuirea acestuia;

h) coordoneaz`, îndrum`, controleaz` încadrarea în prevederile legale a modului de folosire a mijloacelor de transport din dotare, încadrarea conduc`torilor auto ]i a personalului care conduce mijloacele auto ale institu\iei, în normele alocate, precum ]i efectuarea test`rii periodice în domeniu;

i) organizeaz` ]i controleaz` respectarea normelor pe linie de protec\ia muncii ]i a prevenirii ]i stingerii incendiilor;

j) execut` controlul operativ curent privind asigurarea ]i gospod`rirea judicioas` a mijloacelor materiale ]i financiare;

k) efectueaz` inventarierea general` ]i periodic` a bunurilor materiale aflate [n dotare, stabilirea vinova\ilor pentru eventualele lipsuri constatate ]i luarea m`surilor legale pentru recuperarea pagubelor;

l) întocme]te formalit`\ile necesare, privind acceptarea unor dona\ii ]i sponsoriz`ri, pentru a fi înaintate, dup` caz, Direc\iei pentru Eviden\a Persoanelor ]i Administrarea Bazelor de Date, în vederea ob\inerii avizelor necesare; întocme]te documentele privind scoaterea din func\iune, transmiterea f`r` plat`, valorificarea sau casarea bunurilor materiale din dotare;

m) constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului, din documentele rezultate din activitatea de profil;

n) îndepline]te ]i alte atribu\ii prev`zute de lege încredin\ate de directorul Serviciului Public Comunitar Jude\ean.