0235-310116
spcjepvaslui@yahoo.com
Adresa str. Stefan cel Mare, nr. 70, Municipiul Vaslui

Acte Normative

Legisla\ie

Actele normative care reglementeaz` organizarea ]i func\ionarea Serviciul Public Comunitar Jude\ean de Eviden\` a Persoanelor Vaslui, precum ]i solu\ionarea problemelor de competen\a acestuia sunt:

1. Constitu\ia Rom@niei;

2. Ordonan\a Guvernului nr. 84/2001 privind [nfiin\area, organizarea ]i func\ionarea serviciilor publice comunitare de eviden\` a persoanelor, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare;

3. Hot`r@rea Consiliului Jude\ean Vaslui nr. 136/28.01.2004 privind [nfiin\area ]i func\ionarea Serviciului Public Comunitar Jude\ean de Eviden\` a Persoanelor Vaslui;

4. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civil`, republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare;

5. Hot`r@rea Guvernului nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitar` a dispozi\iilor [n materie de stare civil`;

6. Legea nr. 21/1991 a cet`\eniei rom@ne, republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare;

7. Legea nr. 273/2004 privind procedura adop\iei, republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare;

8. Ordonan\a Guvernului nr. 41/2003 privind dob@ndirea ]i schimbarea pe cale administrativ` a numelor persoanelor fizice, aprobat` prin Legea nr. 323/2003, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare;

9. H.G. nr. 112/1997 - privind organizarea activit`\ii de eliberare a c`r\ilor de identitate, procedura de preschimbare e]alonat` a buletinelor de identitate actuale, precum ]i aspectele privind termenele de valabilitate a acestora, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare.

10. Ordonan\a Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al c`r\ii electronice de identitate, republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare;

11. Hot`r@rea de Guvern nr. 1982/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonan\ei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al c`r\ii electronice de identitate, republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare;

12. Ordonan\a de Urgen\` a Guvernului nr. 97/2005, republicat`, privind eviden\a, domiciliul, re]edin\a ]i actele de identitate ale cet`\enilor rom@ni, aprobat` prin Legea nr. 290/2005, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare;

13. Hot`r@rea de Guvern nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitar` a dispozi\iilor legale privind eviden\a, domiciliul, resedința ]i actele de identitate ale cet`\enilor rom@ni;

14. Hot`r@rea de Guvern nr. 839/2006 privind forma ]i con\inutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea re]edin\ei ]i ale c`r\ii de imobil, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare;

15. Hot`r@rea de Guvern nr. 1367/2009 privind [nfiin\area, organizarea ]i func\ionarea Direc\iei pentru Eviden\a Persoanelor ]i Administrarea Bazelor de Date;

16. Regulamentul (UE) 2016/679 pentru protec\ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ]i libera circula\ie a acestor date;

17. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informa\iile de interes public, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare;

18. Hot`r@rea  de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informa\iile de interes public;

19. Ordonan\a Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activit`\ii de solu\ionare a peti\iilor, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare;

20. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,  republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare;

21. Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

22. Cod Administrativ – OUG 57/2019;

23. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare.